Korisnički info

POLITIKA ZAŠTITE PRIVATNOSTI

Internet shop MIRRIS.RS koji je vlasništvo firme Mirris.rs d.o.o. se obavezuje da će se u postupku i načinu korišćenja ličnih podataka, dobijenih od registrovanih korisnika u svemu dosledno pridržavati pozitivnih zakonskih propisa Republike Srbije koji regulišu ovu oblast. Posebno imamo u vidu Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, kao i Zakon o zaštiti potrošača.
Takođe se obavezujemo da ćemo se u svemu pridržavati opšte prihvaćenih načela trgovanja,dobrih poslovnih običaja i etičkih principa u cilju zaštite svih korisnika ovoga sajta,kao i sopstvenih interesa.

Lični podaci
Svi prikupljeni lični podaci, ime prezime, adresa, telefon, itd., služe isključivo u cilju pružanja usluga, prodaje i isporuke roba preko ovog sajta. Obavezujemo se da prikupljene podatke nećemo dostavljati trećim licima, osim ako je to usko povezano sa prodajom, isporukom roba i usluga obavljenih preko ovoga sajta ( dostava podataka: 1. kurirskoj službi sa kojom imamo potpisan ugovor o saradnji, 2. ovlašćenom servisu koji vrši popravke i zamene proizvoda kupljenih preko ovog sajta, a na osnovu garantnog lista ili obrasca o saobraznosti proizvoda.)
U slučaju da nas neki državni organ koristeći prava koja su mu dana u važećim Zakonima RS, obaveže na dostavu podataka o korisnicima ovog sajta, mi ćemo tu zakonsku obavezu izvršiti. O tome ćemo pismenim putem obavestiti korisnika uz traženje njegove prethodne saglasnosti o tome, osim u slučaju kada nam državni organ svojom punovažnom, pismenom odlukom ne oduzme to pravo.

Čuvanje i zaštita podataka
Obavezujemo se da ćemo sve prikupljene lične podatke čuvati, koristeći savremene informatičke mere bezbednosti. Korisnici sajta razumeju i  saglasni su sa informacijom da i pored svih preduzetih mera, zaštita podataka o ličnosti, njihova bezbednost i sigurnost nisu 100 posto garantovani.

Izmena politike zaštite privatnosti
Mirris.rs d.o.o. zadržava pravo na izmenu ove politike. Ista će nakon promena biti istaknuta na sajtu, pa ovim putem pozivamo sve korisnike da povremeno pročitaju ovu stranicu kako bi se sa tim upoznali i samostalno doneli odluku o nastavku korišćenja usluga koje pružamo.

POVRAĆAJ ROBE

Parfem se može vratiti u roku od 14 dana od dana preuzimanja. Proizvod se može vratiti samo u slučaju da je originalnoj ambalaži i nekorišćen tj. neotvaran i neoštećen. Samo na ovaj način se može tražiti povrat novca ili zamena za drugi parfem.

Reklamacije nismo u mogućnosti da uvažimo ako je došlo do promene pakovanja od strane proizvođača i promene sastava parfema.

Postupak vraćanja je taj da je parfem potrebno upakovati u zaštitnu foliju i kutiju i poslati na našu adresu.

  • Mirris.rs d.o.o.
  • Đorđa Rajkovića 10
  • 21000 Novi Sad

Zamena parfema se može izvršiti u slučaju da postoji fabrička greška (prskalica je neispravna, da je došlo do curenja tečnosti, …itd). Postupak prilikom zamene je isti kao kod gore navedenog vraćanja parfema. Nakon provere da li je vraćeni parfem kupljen kod nas i da je oštećen, kontaktiraćemo Vas i izvršiti zamenu.

Mirris.rs d.o.o.

USLOVI KORIŠĆENJA

1. VAŽNO – PRISTUPOM, UPOTREBOM, KORIŠĆENJEM SAJTA MIRRIS.RS, POTVRĐUJETE DA STE PAŽLJIVO PROČITALI OVE USLOVE KORIŠĆENJA I DA STE SAGLASNI SA NJIMA. TAKOĐE STE SAGLASNI DA ĆETE POŠTOVATI SVE  VAŽEĆE ZAKONSKE PROPISE REPUBLIKE SRBIJE KOJI REGULIŠU OVU MATERIJU, KAO I SVE DRUGE VAŽEĆE ZAKONE, PROPISE I ODLUKE U REPUBLICI SRBIJI. UKOLIKO NISTE SAGLASNI SA OVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA, KAO I SA NAŠOM POLITIKOM PRIVATNOSTI, NEMOJTE KORISTITI OVAJ INTERNET SAJT.

2. Opšti uslovi korišćenja – Na ove Uslove korišćenja se primenjuju svi važeći zakonski propisi Republike Srbije. Vlasnik sajta mirris.rs se obavezuje da će se pridržavati svi važećih propisa RS, kao da će se starati o doslednoj primeni istih u cilju zaštite svojih legitimnih interesa, kao i interesa registrovanih korisnika ovoga sajta.
U slučaju spora koji može proisteći :

  • iz korišćenja ovog sajta
  • ovih Uslova korišćenja
  • politike privatnosti

utvrđujemo nadležnost suda sa sedištem u Beogradu. Vlasnik sajta Mirris.rs može po potrebi, u svakom trenutku, bez prethodnog obaveštavanja, izvršiti promenu ovih Uslova korišćenja. Ovim putem poziva sve zainteresovane, a naročito registrovane korisnike da povremeno posete ovu stranicu i upoznaju se sa tim.

3. Ograničenje garancija

4. Upotreba softvera